Integritetspolicy & Cookies

I texten här nedan betecknas ” Vinslövs Plåt” som “FÖRETAGET”
 
Den 25 maj 2018 antog Europeiska unionen lagar om dataskydd: GDPR, som står för generell databeskyddsbestämmelse. ”FÖRETAGET” samtycker med dessa lagar och här beskriver vi i detalj omfattningen av vår integritetspolicy. Vissa delar kan upplevas självklara, men vi vill att du ska veta att ”FÖRETAGET” tar din integritet på allvar och vi är helt transparenta om hur vi hanterar dina personuppgifter när du samverkar med oss.
 
I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs principerna för behandling av personuppgifter som hanteras i samband med tillhandahållande av tjänster i vårt företag.
I denna dataskyddsbeskrivning beskrivs bland annat:
 
 • hur FÖRETAGET behandlar våra kunders personuppgifter
 • vilken typ av personuppgifter ”FÖRETAGET” kan samla in om kunder
 • för vilka ändamål ”FÖRETAGET” kan använda kundernas personuppgifter
 • kundens rättigheter beträffande insamlade personuppgifter*
Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter.
 
Personuppgifter vi samlar in
”FÖRETAGET” samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du anmäler dig till ett ”FÖRETAGS”-evenemang, söker en tjänst eller kontaktar oss för support.
 
Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra sajter och mottagning av användningsdata från programvara som körs på din enhet.
 
När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis. De uppgifter vi samlar in alternativt efterfrågar beror på sammanhanget för dina interaktioner med ”FÖRETAGET”, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de tjänster och funktioner du använder.
 
Hur vi använder dina personuppgifter
Vi använder information som vi samlar in för grundläggande skäl som beskrivs mer utförligt nedan:
 
 • för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster vi erbjuder 
 • för att fullgöra det åtagande som vi har som kund, leverantör och arbetsgivare
 • för att skicka kommunikation, inbjudningar och nyhetsbrev.
Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. Vi använder data för att hålla kontakt med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig per [e-post, telefon eller andra sätt] för att ge svar på dina frågor om våra erbjudanden och tjänster. Vi kan komma att skicka nyhetsbrev och vill du inte längre ta emot våra utskick kan du lätt avregistrera dig från ett specifikt eller samtliga av ”FÖRETAGETS” kommunikationer. Då raderar vi dina personuppgifter.
 
Annonser som du ser på våra sajter och i sociala medier kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen, din yrkestitel, ditt företag, sökfrågor eller innehåll du konsumerar.
 
Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata (där möjligt), sökfrågor, intressen, användningsdata från vår webbplats och från våra annonsörers webbplatser. Vi refererar till dessa annonser som ”intressebaserad reklam” i den här policyn.
 
Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter
Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med våra systerbolag. I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.
 
Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:
 
 • följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada.
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk, skydda rättigheter eller egendom som tillhör FÖRETAGET inklusive verkställa de villkor som styr användning av tjänsterna.
Om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör ”FÖRETAGET”, överlåter FÖRETAGET ärendet till myndigheterna.
 
Observera att vissa av vår sajt länkar till produkter och tjänster från tredje part vars personuppgiftspolicy skiljer sig från ”FÖRETAGETS”. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy.
 
Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Du kan enkelt avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på en länk i våra mejl. Där kan du även uppdatera och ändra dina personuppgifter, såsom din e-postadress, din yrkestitel och ditt företag. Om du vill bli bortglömd eller få ut din data var god mejla oss så återkommer vi inom 30 dagar (se kontaktuppgifter längre ner).
 
Cookies och liknande teknik
”FÖRETAGET” använder cookies för att förbättra tjänsterna och användarupplevelsen på webbsidan och för att utföra nödvändiga affärsåtgärder, samt för att ge statistik om användandet av hemsidan eller tjänsten.
 
Om du besöker en hemsida så lagras en liten textfil som innehåller textinformation, en s.k. cookie, på besökarens dator. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till att man får använda dessa.
Du kan själv bestämma om du acceptera cookies eller inte. Detta går att ställa in i webbläsaren.
 
Dina individuella rättigheter
”FÖRETAGET” följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:
 
Om behandling av personuppgifter baseras på ditt medgivande, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande för framtida behandling av personuppgifter.
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet.
När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis, i syfte att kunna driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system, förbättra innehållet och kvaliteten på vår hemsida eller uppfylla andra berättigade intressen enligt beskrivningen i avsnitten ”Hur vi använder dina personuppgifter” och ”Anledningar till varför vi delar dina personuppgifter”ovan.
 
Säkerhet för dina personuppgifter
”FÖRETAGET” arbetar aktivt för en trygg och säker hantering av dina personuppgifter. För att säkra dina uppgifter har vi infört centralt styrda säkerhetsåtgärder. Vi har till exempel krypterade och behörighetsbegränsade portaler för drift av servrar och tjänster. ”FÖRETAGET” genomför årliga internrevisioner där införda IT- och informationssäkerhetsåtgärder testas samt kontrollerar efterlevnad av processer, rutiner och riktlinjer.
 
Vårt bevarande av personuppgifter
”FÖRETAGET” bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.
 
Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:
 
Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna?
Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas och tjänsternas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs – och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.
 
Är den personliga informationen av extra känsligt slag?
I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.
 
Har ”FÖRETAGET” antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data?
Vi lagrar dina kontaktuppgifter i vårt molnbaserade marketing automation system. Du kan alltid avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på länken i mejlet.
Känslig information lagras låst och behörighetsbegränsat på vår produktionsserver. De gallras kontinuerligt efter avslutat kunduppdrag, oavsett om kunden är aktiv eller inte.
 
Har användare godkänt användning av en längre bevarandeperiod?
I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.
 
Har ”FÖRETAGET” juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen?
Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.
 
Ändringar i denna personuppgiftspolicy
Vi uppdaterar vår personuppgiftspolicy löpande för att återspegla ändringar i våra Tjänster. Om det sker större förändringar i policyn eller i hur ”FÖRETAGET” använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft.
 
Kontakta oss
Om du har en fråga som gäller dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga till vårt dataskyddsombud, kontaktar du oss på sven@vinslovsplat.se